Tài liệu học HTML

5/5 - (6 bình chọn)

Các thành phần cơ bản của một tài liệu HTML
– Cấu trúc:
Các thành phần của HTML bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc. Thẻ bắt đầu thường được gọi là thẻ đóng, thẻ kết thúc thường được gọi là thẻ mở.
VD:
<p> This is a paragraph </p>
<a href=”default.htm”>This is a link </a>
<br>
– Lưu ý: Một số thành phần trong HTML không nhất thiết phải có thẻ đóng. Chúng được gọi là các thẻ rỗng hay các thẻ đơn.
– Các thẻ HTML lồng nhau: Trong các tài liệu HTML, hầu hết các thẻ HTML được lồng vào nhau, có nghĩa là một thẻ HTML
có thể chứa một thẻ HTML khác.
VD:
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p>This is my first paragraph.</p>
</body>
</html>
– Các thẻ HTML trống: Là các thẻ HTML không chứa nội dung trong nó.
<br> là một thẻ trống không chứa nội dung và không có thẻ kết thúc.
Mẹo nhỏ: Nên đóng tất cả các thẻ trong HTML kể cả với một số thẻ không cần thiết, như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc tránh lỗi sai gặp phải do không có thẻ kết thúc.
– Chữ hoa và chữ thường trong thẻ HTML: Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
VD: Không có sự khác biệt giữa <p> và <P>
2. Các thuộc tính của HTML
tai lieu tu hoc HTML(phan 2)
– Các thẻ HTML có thể có các thuộc tính
– Thuộc tính cung cấp thêm thông tin về mỗi thành phần của HTML.
– Các thuộc tính thì luôn được quy định trong thẻ mở
VD: HTML liên kết được định nghĩa với các từ khóa <a>. Địa chỉ liên kết được quy định trong các thuộc tính href :
<a href=”http://daotaolaptrinh.edu.vn“>This is a link</a>
Tag này xác định thành phần thân của trang HTML: <body>. Với một thuộc tính thêm vào là bgcolor, bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng màu nền của trang này là màu đỏ, giống như sau: <body bgcolor=”red”> hoặc <body bgcolor=”#E6E6E6″> (#E6E6E6 là giá trị hex của màu)
– Luôn luôn Trích dẫn các giá trị thuộc tính
Giá trị thuộc tính luôn luôn phải được đặt trong dấu ngoặc kép. Kiểu trích dẫn thuộc tính bằng dấu ngoặc kép “ là phổ biến nhất, nhưng kiểu trích dẫn thuộc tính bằng dấu nháy đơn cũng sẽ được chấp nhận.
Trong một số ít trường hợp, khi giá trị thuộc tính của chính nó chứa dấu ngoặc kép, thì cần thiết phải sử dụng dấu ngoặc đơn:
tên = ‘John “shotgun” Nelson’
– HTML Mẹo nhỏ: Sử dụng thuộc tính chữ thường
Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính là trường hợp nhạy cảm với chữ hoa và chữ thường.
Tuy nhiên, World Wide Web Consortium (W3C) gợi ý sử dụng chữ thường với các thuộc tính/giá trị thuộc tính trong HTML
Phiên bản mới hơn của (X) HTML sẽ yêu cầu thuộc tính chữ thường.
– Các thuộc tính tham khảo của HTML
Dưới đây là một số thuộc tính có thể được sử dụng trên bất kỳ thẻ nào của HTML:
class; id; style; title