Liên Lết HTML Nâng Cao

Rate this post

Liên kết HTML nâng cao,

khi bạn nhấp chuột vào link trong một tài liệu HTML như thế này: Trang Trước, một thẻ gạch chân <a> sẽ chỉ đến một nơi (một địa chỉ) trên Web với một giá trị thuộc tính href như: <a href=”trangtruoc.htm”>Trang Trước</a>
Liên kết Trang Trước ở ví dụ trên là đường liên kết có liên quan đến một trang web mà bạn đang lướt ở đó, và trình duyệt của bạn sẽ tạo ra một địa chỉ web đầy đủ như sau: http://daotaolaptrinh.edu.vn/lien-ket-html-nang-cao để truy cập trang đó.
Uniform Resource Locator (URL)
URL được dùng để xác định địa chỉ của một tài liệu (hoặc dữ liệu khác) trên World Wide Web. Một địa chỉ đầy đủ sẽ như sau: http://daotaolaptrinh.edu.vn/lien-ket-html-nang-ca  và tuân theo cú pháp sau
Scheme://host.domain:port/path/filename
Scheme: Là một trong các giao thức Internet, gồm http, ftp, gopher, news (USENET news), nntp (Network News Transfer Protocol), Telnet và WAIS (Wide Area Information Servers), và những giao thức khác.
Domain: xác định tên miền của trang web trên Internet ví dụ như vietphotoshop.com
Host xác định tên miền của host. Nếu được bỏ qua, thì mặc định của host cho http là www.
Port xác định port number tại host. Số cổng thường được bỏ qua. Số cổng mặc định của http là 80.
Path xác định đường dẫn trên server. Nếu đường dẫn được bỏ qua, thì tài liệu phải được định vị tại thư mục gốc của trang web.
Filename xác định tên của tài liệu. Tên mặc định của một tài liệu có thể là default.asp hoặc index.html hoặc một cái gì đó phụ thuộc vào những cài đặt của server.
URL Scheme
Dưới đây là ví dụ của những lược đồ thông dụn nhất
Schemes Access
file Một tệp tin ở máy tính của bạn
ftp Một tệp tin ở FTP server
http Một tệp tin ở World Wide Web Server
gopher Một tệp tin ở Gopher server
news Usenet newsgroup
telnet Telnet connection
WAIS Một tệp tin ở WAIS server
Truy cập vào Newsgroup
Dòng code HTML sau:
<a href=”news”>HTML Newsgroup</a>
tạo ra một đường liên kết đến newsgroup như là HTML Newsgroup.
Download với FTP
Dòng code HTML sau:
<a href=”http://viettamduc.com/dien-dan/tai-lieu/tai-lieu-html-css/”>Forum Viet Tam Duc</a>
Tạo ra một đường link download như là: Forum Viet Tam Duc
Chú ý: Liên kết trên chỉ là ví dụ thôi! cho nên nó không có giá trị.

Liên kết đến hệ thống Mail
Dòng code HTML sau:
<a href=”mailto:daotaolaptrinh.edu@gmail.com ”>daotaolaptrinh.edu@gmail.com </a>